TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

RİZE DEVLET HASTANESİ


Tıbbi Malzeme mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/397656

1-İdarenin

a) Adı

:

RİZE DEVLET HASTANESİ

b) Adresi

:

EMINETTIN MAH HASTANELER CAD 1 53100 RİZE MERKEZ/RİZE

c) Telefon ve faks numarası

:

4642130500 - 4642141644

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Tıbbi Malzeme

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

50 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

RİZE DEVLET HASTANESİ

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşme imzalandıktan sonra idare tarafından verilecek siparişte; ilgili kalemler için 10(on) iş günü içinde tek parti veya partiler halinde istenilen kısmın miktarının tamamını teslim edeceklerdir

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

25.04.2024 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

RİZE DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

İstekliler teklif etmiş oldukları Sağlık Bakanlığının Tıbbi Cihazlarla ilgili Mal ve Hizmet Alımları Yönetmeliği kapsamındaki ürünler veya cihazlar için " SATIŞ MERKEZİ YETKİ BELGESİ"'ne sahip olacaklar yeterlilik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde beyan edecekler ve istenildiğinde ilgili belgeyi getireceklerdir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:

1- Tıbbi Cihaz Yönetmeliği uyarınca, isteklilerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıt bildirimi olacaktır ve isteklilerce bu belgeye ilişkin tarih, sayı,firma tanımlayıcı numarası, yevmiye numarası gibi ayırt edici bilgiler yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edilecektir.

2- İsteklinin; imalatçı, ithalatçı veya tedarikçi firmanın bayii olduğuna dair TİTUBB´da tanımlanmış olduğunu gösteren veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kaydı olduğuna dair belgeler (Firma Tanımlayıcı Numarası) yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edilecektir.

3- İsteklilerce teklif edilen ürünlerin TİTUBB´da veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS)’de onaylı olması gerekmektedir ve bu TİTUBB´da veya ÜTS kaydı belgesi (Ürüne ait Barkod) yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edilecektir.

4-İsteklilerce; teklif edilen ürünlerin Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmadığının belirtilmesi durumunda buna ilişkin ürünün UBB’ye veya ÜTS’ye tabi olmadığına dair belgeler ( Kapsam Dışı beyanı) yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edilecektir.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

1-) Yerli malı teklif edecek olan istekliler, Yerli Malı Belgesini yeterlilik bilgileri tablosunun kalem ile ilgili satırına beyan edeceklerdir. 

2-) Yerli malı belgesi beyan edecek istekli beyan edeceği yerli malı belgesi kendisine ait olmalıdır. Kendisine ait değil ise belge sahibi firmanın/satıcının ihaleye katılan istekliye yetki verdiğine dair yetki belgesini yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edecektir. Beyan etmeyen istekliler yerli malı fiyat avantajından yararlandırılmayacaktır.

3-) İstekliler teklif ettikleri kalemlere ait malzemeleri için ihale tarih ve saatinden sonra idarenin belirleyeceği bir tarihe kadar  teknik şartnamede  belirtilen sayıda numune verecekler. Teknik şartnamede herhangi bir numune sayısı belirtilmeyen ürünler için ise teklif verilen kalemlere ait malzemelerden en az birer adet /takım/çift vs. numune vereceklerdir.

4-) Numunelerin üzerinde malzemelerin Kalem adı, Kalemin içerisindeki sıra nosu ile ürün adı ve isteklinin adı yazılı olacaktır. Eksik bir biçimde numune teslim eden veya hiç numune teslim etmeyen isteklinin teklifi, numune teslim etmediği kalemler için değerlendirme dışı bırakılacaktır. Uygunluğu kullanılarak kontrol edilen ve ambalajları bozulan numuneler isteklilere iade edilmeyecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 5 (yüzde beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN02008829