Rize Kaçkar Devlet Hastanesi, 39 kalem biyomedikal sarf malzeme alımı için ihaleye çıkıyor. İhale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19. maddesine göre açık ihale usulü ile gerçekleştirilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

İhale Bilgileri:

 • İhale Kayıt Numarası (İKN): 2024/718102
 • İdarenin Adı: Rize Kaçkar Devlet Hastanesi
 • Adresi: Kaçkar Devlet Hastanesi Hamidiye Mevkii 1 53300 Hamidiye Pazar/Rize
 • Telefon ve Faks Numarası: 4646235959 - 4646235596
 • İhale Dokümanlarının Görülebileceği İnternet Adresi: EKAP

İhale Konusu:

 • Adı: 39 Kalem Biyomedikal Sarf Malzeme
 • Niteliği, Türü ve Miktarı: Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanında bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
 • Teslim Yeri: Kaçkar Devlet Hastanesi Biyomedikal Depo Birimi
 • Teslim Süresi: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, idarenin siparişine göre peyder pey 10 gün içinde teslim edilecektir.
 • İşe Başlama Tarihi: Sözleşmenin taraflarca imzalanmasını müteakip başlayacaktır.

İhalenin Gerçekleşeceği Yer ve Zaman:

 • Son Teklif Verme Tarih ve Saati: 24.06.2024 - 10:00
 • Tekliflerin Açılacağı Yer: Kaçkar Devlet Hastanesi Konferans Salonu

İhaleye Katılım Şartları:

 • Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler
 • Tüzel kişiler için EKAP’tan alınacak yönetici, ortak ve üyelerin bilgileri
 • İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu
 • İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri
 • İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz

Ekonomik ve Mali Yeterlik Belgeleri:

 • İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

Mesleki ve Teknik Yeterlik Belgeleri:

 • Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler
 • Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları, teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar

Diğer Bilgiler:

 • Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 • İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup, yerli malı teklif edenlere %15 fiyat avantajı uygulanacaktır.
 • İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak teklif verecek olanların e-imza kullanarak dokümanı indirmeleri zorunludur.
 • Teklifler EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlanıp, e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar gönderilecektir.
 • Bu ihalede kısmı teklif verilebilir.
 • İstekliler, teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.
 • Elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
 • Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.
 • Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 • Aşırı düşük teklif veren isteklilerden Kanunun 38. maddesine göre açıklama istenecektir.

Kaynak: Haber Merkezi