Rize Devlet Hastanesi, 2024 yılı için kırtasiye malzemesi alımı ihalesi düzenliyor. İhale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19. maddesine göre açık ihale usulü ile gerçekleştirilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

İhale Bilgileri:

 • İhale Kayıt Numarası (İKN): 2024/728611
 • İdarenin Adı: Rize Devlet Hastanesi
 • Adresi: Eminettin Mah. Atatürk Cad. No:233 Merkez/Rize
 • Telefon ve Faks Numarası: 4642130500 - 4642141644
 • İhale Dokümanlarının Görülebileceği İnternet Adresi: EKAP

İhale Konusu:

 • Adı: 2024 Yılı Kırtasiye Malzemesi Alımı
 • Niteliği, Türü ve Miktarı: 38 kalem kırtasiye malzemesi. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
 • Teslim Yeri: Rize Devlet Hastanesi Ayniyat Birimi
 • Teslim Süresi: Sözleşme imzalandıktan sonra, sipariş tarihinden itibaren 10 iş günü içinde peyder pey teslim edilecektir.
 • İşe Başlama Tarihi: Sözleşmenin taraflarca imzalanmasına müteakip

İhalenin Gerçekleşeceği Yer ve Zaman:

 • Son Teklif Verme Tarih ve Saati: 12.06.2024 - 10:00
 • Tekliflerin Açılacağı Yer: Rize Devlet Hastanesi Satınalma Birimi

İhaleye Katılım Şartları:

 • Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler
 • Tüzel kişiler için EKAP’tan alınacak yönetici, ortak ve üyelerin bilgileri
 • İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu
 • İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri
 • İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz

Ekonomik ve Mali Yeterlik Belgeleri:

 • İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

Mesleki ve Teknik Yeterlik Belgeleri:

 • İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

Diğer Bilgiler:

 • Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 • İhale, yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli malı teklif eden isteklilere %5 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
 • İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, teklif verecek olanların e-imza kullanarak dokümanı indirmeleri zorunludur.
 • Teklifler EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlanıp, e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar gönderilecektir.
 • İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
 • Bu ihalede kısmı teklif verilebilir.
 • İstekliler, teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.
 • Elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
 • Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 takvim günüdür.
 • Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 • Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38. maddesine göre açıklama istenecektir.

Kaynak: Haber Merkezi