İLAN
RİZE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO    : 2020/371 EsasKARAR NO    : 2021/263

Davacı Rize il özel idaresi tarafından açılan Kamulaştırma davasının yapılan açık yargılaması sonunda;Mahkememizce  adresinize davetiye çıkarılmış olup, fakat tebligat yapılamadığından  gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla; HÜKÜM :-Davanın KABULÜ ile; dava konusu Rize, Merkez, Hayrat Mahallesi  452 ada 2 parsel sayılı 640,00 m² büyüklüğündeki, fen bilirkişisi tarafından düzenlenen 30/03/2021 havale tarihli raporda B harfi ile gösterilen taşınmazın tamamının davalılar adına olan tapu kaydının iptali ile davacı RİZE İL ÖZEL İDARESİ adına tapuya kayıt ve tesciline, 2-Dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin 182.803,20 TL olduğunun tespitine, acele kamulaştırma bedeli olan 119.086,68 TL düşüldükten sonra tespit edilen 63.716,52 TL kamulaştırma fark bedeline 04/01/2021 tarihinden karar tarihine kadar geçen süre için yasal faiz yürütülmesine,3-Dava konusu taşınmazın kamulaştırılan kısmı için tespit edilen kamulaştırma bedelinden acele kamulaştırma bedeli düşüldükten sonra tespit edilen 63.716,52 TL kamulaştırma fark bedelinin tapu maliklerine ve mirasçılarına tapu kaydındaki ve mirasçılık belgelerindeki hisseleri oranında ödenmesi ile bu hususta Vakıflar Bankası Rize Şubesi Müdürlüğü'ne yazı yazılmasına, tapu kaydındaki takyidatlar, tedbir ile haciz ve ipotek şerhinin kamulaştırma bedeline yansıtılmasına,4-Fen bilirkişisi tarafından düzenlenen 30/03/2021 havale tarihli rapor ve krokinin kararın eki sayılmasına, iş bu ilanın yayımlandığı tarihi takip eden yedi gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, teblig tarihini takip eden iki haftalık süre içerisinde  Trabzon  Bölge Adliye Mahkemesi'nde İSTİNAF yolu açık olmak üzere tescil yönünden ise kesin olmak üzere  karar verildiği  hususları Süleyman ve emine kızı,25/11/1935 doğumlu Beyhan Mersin'e ilanen tebliğ olunur. 

#ilangovtr Basın No ILN01993547