Kütahya ve Artvin'de yer alan 13 gayrimenkul satışa çıkarıldı. Kütahya'da 4 iş yeri, Artvin'de 4 konut, 2 iş yeri, bahçe, kargir bina ve bahçe, fındık bahçesi, bahçe satılacak.

Kütahya'da yer alan 4 iş yerinin muhammen bedelleri 13 milyon 898 bin TL ile 21 milyon 276 bin TL arasında değişirken, geçici teminat bedelleri ise 416 bin 940 TL ile 638 bin 280 TL arasında değişiyor. 

Bolu ve Düzce'de bayram tatili denetimlerinde kurallara uymayan 833 sürücüye ceza Bolu ve Düzce'de bayram tatili denetimlerinde kurallara uymayan 833 sürücüye ceza

Artvin'de yer alan gayrimenkullerin  ise muhammen bedelleri 540 bin 244 TL ile 22 milyon 354 bin 345 TL arasında değişiyor.

Konut, iş yeri, fındık bahçesinin satışa çıkarıldığı ihaleler 29 Şubat ve 5 Mart'ta gerçekleştirilecek.

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
Kütahya Belediye Başkanlığından:

1. Mülkiyetleri Belediyemize ait olan aşağıdaki listede vasıfları belirtilen taşınmazların satılması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a
maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü ihaleye konulmuştur.
2. İhale Tarihi / Günü / Saati: 29 Şubat 2024 / Perşembe / Tabloda belirtilen saatlerde
3. İhalenin Yapılacağı Yer: Atatürk Bulvarı Kütahya Belediyesi Ana Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu Kat:2
4. Pazarlık Süreci:
4.1. İhale günü satılmayan taşınmazlar; Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmeliğin 15’inci
maddesinin “d” bendi gereğince aksi bir karar alınmadıkça 31 Aralık 2024 tarihine kadar Belediye Encümeninin toplandığı gün/saatlerde aynı bedel ve
şartlarla (muhammen bedelin altına düşmemek kaydıyla) satış ihalesine devam edilecektir.
5. ÖDEME ŞEKLİ:
5.1. Peşin Ödemelerde: İhalede belirlenen bedel, tüm satışlar için peşin satış bedelidir.
5.2. Vadeli Ödemelerde: İhalede belirlenen bedelin en az %50’si peşin, geri kalan kısmı ise en fazla -24- ay vadeli olarak ödenecek olup, peşinat ve
vergiler ödendikten sonra tapu devri Belediye adına 1’inci derece 1’inci sıra ipotek yapılarak yıllık %9 yasal vade farkı (gün bazında) kanuni ipotek tesis
edilmesi suretiyle devir işlemi yapılabilecektir. (Erken ödemelerde indirim uygulanmaz.)
6. VERGİ, HARÇ VS. HK.:
6.1. KDV oranları ihale ilan tarihinde ilgili kanunda geçerli olan oranlar baz alınarak belirlenmiştir. İlgili kanunda değişiklik yapılması durumunda
ihalenin yapıldığı tarihte yürürlükteki ilgili kanunda geçen oranlar geçerli olacaktır.
6.2. Muhammen bedeller KDV hariç olarak yazılmıştır. (Bütün taşınmazlardan KDV alınacaktır.) Vadeli Satışlarda; vergi, harç vs. ödemeler peşinat
ile birlikte peşin olarak ödenecektir.
7. İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER (İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI):
7.1. Gerçek kişiler için:
7.1.1. Nüfus cüzdan fotokopisi,
7.1.2. Tebligat için yazılı adres gösterilmesi ve elektronik posta adresi, SMS için cep telefonu numarası,
7.1.3. 2886 sayılı kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair beyanı,
7.1.4. İhale ile ilgili geçici teminatın ödendiğine ilişkin makbuz veya en az 6 ay geçerli olmak üzere teminat mektubu aslı,
7.1.5. Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediyeye borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgenin aslı,
7.1.6. Bir başkası adına iştirak edeceklerin geçerliliği olan noter tasdikli vekâletnameleri,
7.2. Tüzel kişiler için:
7.2.1. Tüzel kişinin Ana Sözleşmesi veya Tüzüğü veya Ticaret Sicil Gazetesi
7.2.2. İhalede temsile yetkilendirilen kişiye ait şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin noter tasdikli geçerliliği devam eden imza sirküleri aslı,
7.2.3. İhaleye katılanın vekâleten katılması halinde vekâletname aslı ve vekil imza sirküleri aslı,
7.2.4. Ortak girişim olması halinde geçerliliği noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
7.2.5. Tebligat adresini gösterir adres beyanı ve elektronik posta adresi beyanı, SMS için cep telefonu numarası,
7.2.6. 2886 sayılı kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair beyanı,
7.2.7. İhale ile ilgili geçici teminatın ödendiğine ilişkin makbuz veya en az 6 ay geçerli olmak üzere teminat mektubu aslı,
7.2.8. Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediyeye borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgenin aslı.
8. Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak ihalelere katılacaklar yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak ihale günü en geç ihaleye girmek istediği
taşınmazın karşısında yazılı olan saate kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalem Şefliğine ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun
37, 38, 39 ve 40’ıncı maddelerde yazılı olan hususlar dâhilinde teslim etmek zorundadır. İhale bu maddeler dâhilinde yapılacaktır. İhaleler için verilecek
teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır. Komisyon Başkanlığına verilen
teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
Teklif sahibi İhale Komisyonu huzurunda hazır bulunmadığı takdirde teklif son ve kesin olarak kabul edilecektir. 1708427126

- İhaleye ait her türlü şartname mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Gayrimenkul İhale Biriminde (Belediye
Hizmet Binası Kat:2) görülebileceği gibi, ücretsiz olarak aynı müdürlükten alınabilir. 

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
Artvin İl Özel İdaresinden:
MADDE-1. Mülkiyeti Artvin İl Özel İdaresine ait, aşağıda tapu kayıt bilgileri verilen Artvin ili, Borçka ilçesinde iki (2) yine Artvin ili, Şavşat ilçesinde
iki (2) olmak üzere toplam dört (4) adet taşınmaz, 2886 sayılı Kanun’un 45'inci maddesine göre Açık Teklif Usulü (arttırma) ile satışı yapılmak üzere ihaleye
çıkarılmıştır. (3065 sayılı Kanun'un 17. maddesinin 4.fıkrasının (p) bendine göre K.D.V.’den istisna kapsamındadır.)
MADDE-2. İhale 05/03/2024 tarihinde Salı günü 10.00-10.30 saatleri arasında, Dere Mahallesi, Atatürk Caddesi, Defterdarlık Hizmet Binası No:1/B
Kat:4 Merkez/ARTVİN adresindeki İl Encümeni toplantı salonunda yapılacaktır.
MADDE-3. Taşınmazların muhammen satış bedelleri aşağıda gösterildiği şekildedir.
MADDE-4. İhaleye katılabilmek için her taşınmaz için ayrı ayrı %3 oranında geçici teminat alınacaktır.
MADDE-5. Taşınmazların satışı peşin olarak yapılacak olup, ihaleyi kazanan talipli ihale kararının onaylanmasından itibaren onbeş (15) gün içinde
ihale bedelini Artvin İl Özel İdaresi hesabına ödemek suretiyle taşınmazı teslim alacaktır.
MADDE-6. Teminat olarak 2886 sayılı Kanun’un 26’ncı maddesinde kabul edilen değerler dışındaki değerler teminat olarak kabul edilmez.
MADDE-7. İhaleye çıkarılan taşınmazlara ait düzenlenen şartname ve diğer belgeler Artvin İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünde mesai
saatleri içerisinde ücretsiz olarak temin edilebilir.
MADDE-8. İhaleye girebilmek için müracaat dilekçesi ile birlikte;
a) Taşınmaz için aşağıda belirtilen miktarda Artvin İl Özel İdaresi adına alınmış %3 oranında geçici teminatı nakit veya teminat mektubu olarak
yatırıldığına dair belgeyi,
b) Ortak girişim olması halinde, Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanan Ortaklık sözleşmesini,
c) İstekli adına vekâleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza
sirküleri, Kurum adına teklifte bulunacakların yetkili olduklarına dair Yetki Belgesini,
d) Gerçek kişiler için e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesini,
e) İl Özel İdaresine borçlu, icralı veya mahkemelik olmadığına dair belgeyi,
f) İmzalanan Taşınmaz Satış Şartnamesinden oluşan ihale evraklarını, dosya halinde ihale saatinden önce İhale Komisyonu Başkanlığına teslim
edeceklerdir.
MADDE- 9. Telgraf ve mektupla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.
MADDE-10. İl Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.1708427150

Kaynak: HABER MERKEZİ