41 KALEM TIBBİ SARF MALZEMESİ ALIMI

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

 

41Kalem Tıbbi Sarf Malzemesi Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/382075

1-İdarenin

a) Adı

:

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

b) Adresi

:

İSLAMPAŞA MAH. MENDERES BULVARI NO: 612 53020 RİZE MERKEZ/RİZE

c) Telefon ve faks numarası

:

4642220000 - 4642220002

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

41Kalem Tıbbi Sarf Malzemesi Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

41 Kalem
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İşe başlama tarihinden itibaren ihale konusu mallar Fakültemizin talebi doğrultusunda stok durumu gözetilerek sözleşme süresi bitim tarihine kadar peyder pey teslim edilecektir. Fakültemizden gelen talep yazısının tebliğinden itibaren 10 (on) gün içerisinde mallar teslim edilecektir. Mal teslimi elden yapılacak olup kargo ile teslim kabul edilmeyecektir. Sadece alınan malların bedeli ödenecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

17.04.2024 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 5. Kat Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.3.2.

4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

1 - Sağlık Bakanlığı’nın Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri (90/385/EEC, 93/42/EEC ve 98/79/EC sayılı AB Direktiflerine uygun olarak) kapsamına girip T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS)  kayıtlı ürünler için UBB veya ÜTS barkod numarası olmalıdır. Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamına girmeyen ürünler için firmaların beyanı gerekmektedir. Ancak firmalar teklif ettikleri tıbbi cihaz kapsamına girmeyen ürünler için CE belgesi, Kalite belgeleri ve Standartla ilgili belgeleri ihale teklif dosyasına koyacaklardır.

2 - Kimyasal maddeler için; ‘’Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’’ 6. maddeye göre  "İmalatçı, ithalatçı veya satıcılardan sağlanacak Malzeme Güvenlik Bilgi Formu " malzeme ile birlikte teslim edilecektir. Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS – MaterialSafety Data Sheet), kimyasal bir malzemenin içerdiği potansiyel tehlikeleri (sağlık, yangın, reaktivite ve çevresel) belirten ve bu kimyasal ürünler güvenli bir şekilde nasıl çalışılacağını gösteren bir belgedir. Aynı zamanda kimyasalın tehlikeleri, kullanım, depolama, taşıma ve acil durum prosedürleri hakkında bilgiler içerir. MSDS’ler malzeme hakkında malzemenin etiketinden daha çok bilgi vermektedir.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

 1 - Yapılan E-İhale'de teklif değerlendirme aşamasında idarenin talebi üzerine birim fiyat teklif cetvelinde yer alan bütün kalemler için 1 adet numune verilecektir.

2 - Tedarik edilecek malların numuneleri; numunelerin üzerine firma ismi ve ihale sıra numarası yazılıp bütün numuneler bir koliye konularak, üzerine teklif veren istekliyi belirtici etiket yapıştırılmak suretiyle satınalma birimine teslim edilecektir. Teknik şartnameye uyum sağlamadığı tespit edilen malzemeler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Numunelerini teslim etmeyen, eksik yada hatalı veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı kalacaktır. İhale komisyonu, gerek görüldüğü takdirde ek numune isteyebilir. İsteklilerin uhdesinde kalan kalemler için alınan numuneler ürün teslimatlarında Muayene Komisyonunun değerlendirmesine esas olmak üzere fakültemiz deposunda kalacaktır. Numune olarak verilen ürünler Teknik Şartnameye göre denenecektir. Deneme sonunda kabul edilen numuneler ihale alınan kalemlerin tümümün teslimine kadar saklanacaktır. Kabul edilmeyen numuneler, sözleşmeler yapıldıktan sonra firmalara iade edilecektir. İdare tarafından gerekli görülürse Tıbbi Cihazlara demonstrasyon istenebilecektir. Bu cihazlar için teklif veren firmalar, bu cihazların demonstrasyonunu idarenin belirleyeceği yerde yapacaklardır. Komisyon gerek gördüğü takdirde ücreti ilgili firma tarafından karşılanmak üzere yetkili laboratuvarlarda analiz yaptırabilir.

3 - Numune getirilemeyecek durumda olan tıbbi cihazlar için teklif verecek istekliler teklif edilecek ürünlere ait teknik özellikleri gösterir orijinal broşür, katalog, CD, Kullanım kılavuzu vb. tanıtım belgelerini vereceklerdir. Teklif edilen ürünlere ait belgeler üzerinde firma kaşesi ve ihale liste sıra numarası belirtilecektir.

4 - Teklif veren isteklilerin vermiş oldukları cerrahi el alet numuneleri, şekil ve fonksiyonları, ihale komisyondaki uzman üyeler tarafından çıplak gözle, mikroskopla, otoklavda, elle incelenecek veya ameliyatta kullanılarak test edilerek değerlendirmesi yapılacaktır. Uzman üyeler tarafından teknik şartnameye uymayan ve olumlu değerlendirilmeyen ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır. İsteklilerin  teklif ettiği cerrahi el aletleri için teknik şartnamede istenilen numuneler üzerinden korozyon testine (TS5172 EN ISO 13402) de belirtilen buharlı otoklavda sterilizasyon ve kaynar su testlerine tabi tutulabilecektir.

5 - El aletlerinin üzerinde, sarf malzemelerin ise ambalajlarının üzerinde üretildiği ülke adı, markası, üretici firmanın adı veya logosu, seri numarası yazılı olup bu yazı silinmeyecek şekilde olmalı ve bütün malzemelerin TÜRKÇE kullanım kılavuzu ve prospektüsü olmalıdır.

6 - Tüm malzemelerin son kullanma tarihi üzerinde olmalı ve teslim tarihinden itibaren miadı en az 18 ay olmalıdır. Teslim edilen her kalem malzemenin miat tarihinin aynı kalem için aynı miatlı olması ve takım şeklinde yada set halinde ambalajlanan yada birbirini tamamlayan malzemeler için (Toz + Likit gibi) miatlarının aynı olması gereklidir. Kullanım süresinin dolmasına 3 ay kalan tüm medikal malzemeler firmaya bildirildiğinde uzun miatlı ürünlerle değişiklik yapılacaktır. Kullanım süresi dolan veya dolmak üzere olan tüm medikal malzemeler fiyat farkı veya ek bir maliyet talep edilmeden değiştirilecektir.

7 - Alım sonucu kesilecek faturalarda UBB veya ÜTS Barkod Numarası, UBB veya ÜTS Etiket Adı, Seri /Lot Numaraları ve ihale sıra numaraları yazılı olmalıdır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen her türlü tıbbi sarf ve  -teklif edilen kaleme göre değerlendirmek üzere - temizlik, dezenfektan, kişisel korunma malzemesi temini işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN02007560