18.06.2020, 14:23 95

PEYGAMBER (sav) DEN GENÇLERE NASİHATLER

1-    "İnsanoğluna şu beş şeyden hesap sorulmadıkça onun ayakları Kıyamet gününde Rabbinin huzurundan ayrılmayacaktır: a) Ömrünü nerede tükettiğinden, b) gençliğini nerede yıprattığından, c) malını nerede kazanıp d) nereye harcadığından ve,  e) öğrendiği ilimle nasıl amel ettiğinden." Tirmizi, Sıfâtü'l-Kıyâme: 1. 

 2-    "Beş şey gelmeden evvel beş şeyi fırsat bil: Ölüm gelmeden önce hayatının, hastalık gelmeden önce sağlığının, meşguliyet gelip çatmadan önce boş vaktinin, ihtiyarlık gelmeden önce gençliğinin, fakirlik gelmeden önce zenginliğinin."  Hâkim: Müstedrek. 

 3-    "Gerçekten Allah (cc), meleklerine karşı, kendisine ibadet eden bir gençle iftihar ederek buyuruyor: 'Ey şehvetini Benim için bırakan genç!  Ey gençliğini Bana bağışlayan genç!  Sen benim nezdimde meleklerimin bazısı gibisin.'"     İhyâi Ulûmi'ddin, 2:432'de. 

 4-    "Allah (cc), gençliğini 'a itaat yolunda zenginleştiren genci sever."  Deylemî. 

 5-     Resulullah (sav) buyurmuştur: “ Gençlerinizin en hayırlısı (olgunluk ve kemâlde) yaşlılarınıza benzeyen, yaşlılarınızın en şerlileri de (azgınlık ve şımarıklıkta) gençlere benzeyenlerdir.”  Râmûz 281/15. Feyzü'l Kadîr, 15:776

 6-    "Allah (cc), gayri meşru şehvet peşinde olmayan genci pek beğenir."  Müsned, 4: 151. 

 7-    "Hangi delikanlı ki, genç yaşında evlenirse, onun şeytanı şöyle bağırır: 'Eyvah, dinini benden korudu.'"  Ramûzu'l-Ehâdis, c.1, s.179. 

8-     "Âdemoğluna zinadan nasibi yazılmıştır. Buna mutlaka erişecektir. Gözlerin zinası bakmaktır, kulakların zinası dinlemek, dilin zinası konuşmak, elin zinası tutmak, ayağın zinası da yürümektir. Kalp ise heves eder, diler. Ferc ise bunu ya uygular veya reddeder."    Müslim, Kader: 21. 

 9-    "Namahreme bakmak, şeytanın oklarından bir oktur ki, her kim Benden korkarak onu bırakırsa, zevkine bedel ona öyle bir iman veririm ki, onun lezzetini ve tatlılığını kalbinde duyar." Hadisi Kudsî, Taberânî ve Hâkim. 

 10-    “Bir genç Peygamberimize gelerek: "Yâ Resûlellah!, bana zina yapmak için izin ver" der. Orada bulunanlar gencin üzerine yürüyerek onu ayıplarlar ve men ederler. Onların aksine, Hz. Peygamber (sav),   " O genci Bana getirin" der. Engin şefkatiyle önce genci dinledi ve : "Bu zina fiilinin annene yapılmasını ister misin?" diye sorar. Genç: "Anam babam sana feda olsun ey Allah’ın Elçisi! Asla (istemem)" diye cevap verir. Peygamberimiz: "(Başka) insanlar da anneleri için bunu istemezler" der. Daha sonra, "Kızın için kabul eder misin?", "Kız kardeşin için.", "Halan için.", "Teyzen için bunu ister misin?" diye sorar ve her defasında, "Vi hayır" cevabını alınca, Hz. Peygamber (sav) de, "Diğer insanlar da buna razı olmazlar" der. Sonra elini gencin kalbinin üzerine koyup, "Yâ Rabbi bu gencin günahlarını affet, kalbini pak et, iffetini muhafaza et" diye dua eder. Genç ondan sonra böyle hiçbir menfi eğilim göstermez, zinaya yaklaşmaz.  Müsned, 5: 256. 257.

  11-    “Alkame'den (r.a.): "Resûlüllah (sav) gençlerin yanına vardı ve şöyle dedi: 'Sizden kimin evlenmeye gücü yeterse evlensin. Çünkü evlilik gözü haramdan alı kor; iffet ve namusu muhafaza eder. Evlenmeye gücü yetmeyen ise oruç tutsun. Çünkü (oruç), cinsî arzuyu azaltır."Müslim, Nikâh:1. 

 12-    “Size hayırlı gençleri tavsiye ederim. Çünkü onların kalbi daha incedir. Allah (cc) beni doğrulukla ve müsamahayla gönderdi. Bana gençler yanaştı, ihtiyarlar muhalefet etti" buyurdu ve şu mealdeki ayeti okudu: "Zaman uzadı da kalpleri katılaştı. Onların çoğu fâsıktırlar."  Hadîd sû: 16. 

 13-    "Adalet güzeldir, fakat idarecilerde olursa daha güzeldir. Cömertlik güzeldir, fakat zenginlerde olursa daha güzeldir. Dinde titiz olmak güzeldir, fakat âlimlerde olursa daha güzeldir. Sabır güzeldir, fakat fakirlerde olursa daha güzeldir. Tevbe güzeldir, fakat gençlerde olursa daha güzeldir. Hayâ güzeldir, fakat kadınlarda olursa daha güzeldir."  Deylemî, Müsnedü'l-Firdevs. 

 14-    Resulullah (sav) buyurmuştur: "Allah (cc)  tevbe eden gençleri sever."  Câmiü's-Sağîr:1866).  Acluni,I,286.
 15-    "Bir genç yaşlı bir insana yaşlılığından dolayı ikramda bulunursa, yaşlandığı zaman kendisine ikramda bulunacak bir kimseyi Allah (cc) ona musahhar kılar."  Tirmizi, Birr: 75. 

 16-    Resulullah (sav) buyurmuştur: "Küçüklüğünden beri Allah'a çokça kulluk eden gencin, yaşı ilerledikten sonra çokça kulluk etmeye başlayan ihtiyara üstünlüğü, peygamberlerin diğer insanlara üstünlüğü gibidir."  Deylemî, Müsnedü'l-Firdevs). Kenzül-İrfan 194.

 17-    Resulullah (sav) buyurmuştur: "Allah (cc) kötülüğe iltifat etmeyen genci, emsallerine karşı üstün tutar."  Feyzul Kadir, c.2, s.263, no:1799. 

 18-    Resulullah (sav) buyurmuştur: "Cömert güzel ahlâklı bir genç; cimri, ibadet eden, kötü ahlâklı bir yaşlıdan Allah 'a daha sevimlidir." Deylemî ve Muhtarül Ehâdis:88.

 19-    Resulullah (sav) buyurmuştur: "Gençliğinde ilim öğrenen taştaki damga gibi, yaşlılığında ilim öğrenen ise, su üzerine yazı yazan gibidir." Keşfül Hafâ, 2: 66. 

 20-    "Bir genç ilim ve ibadet içinde yetişir, olgunlaşırsa, Allah (cc)  Kıyâmet Günü ona yetmiş iki sıddîkın sevabı kadar sevap verir."  Tabarânî'nin Kebir'inden.

 21-    Resulullah (sav) buyurmuştur: “ Allah’ın Rasûlü, Kendilerini kadınlara benzetmeğe özenen erkeklere ve kendilerini erkeklere benzetmeğe özenen kadınlara lânet etti.”  (Riyâzussâlihin 1662)

 22-    Resulullah (sav) buyurmuştur: “ Hâl ve hareketlerinde Müslümanların ziynetini takınan (onlara benzeyen) bir genç görürseniz işte o sizin en faziletlinizdir.”  Râmûz 47/16.

23-     Bir genç Peygamber (sav) e gelerek: “ Ya Resulellah! Senden beni kıyamet gününde şefaat ettiğin kimselerden biri yapmanı istiyorum!” dedi. Peygamber (sav) Efendimiz: “ Kıyamet günü sana şefaat edeceğim kişilerden birisin, ancak sen de çokça secde ederek, nefsine karşı bana yardımcı ol” buyurdu. Taberani, Mu’cemü’l-Kebir, XX,365. (18037).
 24-    Resulullah (sav) buyurmuştur: “ Muhakkak Allahü Teâlâ ibadet eden genci gösterir de onunla meleklerine karşı öğünür.”  Kenzül-İrfan 295.

 25-    “ Bir genç dünya lezzetlerini ve boş şeyleri terk eder, gençliğine rağmen Allahü Teâlâ'ya itaate devam ederse, Allah ona yetmiş iki sıddîkın ecrini ihsan eder ve kendisine "Ey gençliğini benim tâatime tahsis edip şehvetini terk eden genç! Sen bana bazı meleklerim gibisin!" buyurur.” Râmûz 383/2. Fethu’l-Bari, VI,46-47.

 26-    Resulullah (sav) buyurmuştur: “ Allahü Teâlâ'nın tevbe eden gençten ziyade sevdiği, günaha devam eden ihtiyardan da ziyade buğzettiği hiç bir şey yoktur.”   Kenzül-İrfan 196.
27-    Resulullah (sav) buyurmuştur:  “Hiçbir anne baba, çocuğuna güzel edep ve terbiyeden daha iyi bir ikramda bulunamaz.”  İbn Mace, Edep, 3. Tirmizi, Birr,33.
     
28-    Hz. Ebu Hureyre (r.a) anlatıyor: "Resulullah (sav) buyurdular ki:     "Yedi sınıf insan vardır ki, Allah onları hiçbir gölgenin olmadığı Kıyamet gününde kendi arşının gölgesinde gölgelendirecektir: 
a) Adil yöneticiler.
b) Allah'a ibadet içinde yetişen gençler. 
c) Tekrar dönünceye kadar kalbi mescide bağlı olan kimseler.
d) Allah için birbirlerini seven, Allah rızası için bir araya gelip, Allah rızası için ayrılan iki kişi, 
e) Güzel ve makam sahibi bir kadın tarafından davet edildiği halde; "Ben Allah'tan korkarım" de(yip iltifat etmey)en kimseler.
f) Sağ elinin verdiği sadakayı sol eli bilmeyecek kadar gizli veren kimseler.
g) Allah'ı tek başına zikrederken gözlerinden yaş boşanan kimseler."                                               
(Buhârî, Ezan, 36; Hudud, 19; Rikâk, 24; Müslim, Zekât, 91; Tirmizî, Zühd, 53; Nesâî, Kudât,2. 
29-    Resulullah (sav) buyurmuştur:  “Küçüğümüze merhamet etmeyen, büyüğümüze saygı göstermeyen bizden değildir.” Tirmizi,Birr,15.)
31-     Resulullah (sav) buyurmuştur: “Çocuklarınıza ikram edin, edep ve terbiyelerini iyi verin.”  Tirmizi, Birr,33.
32-    “ Allah Resulü (sav) in, Abdullah b. Abbas’a verdiği öğütlerden biri şöyledir:
“Delikanlı! Sana bazı sözler öğreteceğim: Allah’ı(n hakkını) koru ki Allah da seni korusun. Allah’ı(n hakkını) gözet ki O’nu hep yanında bulasın. Bir şey istediğinde Allah’tan iste. Yardım dilediğinde Allah’tan yardım dile. Şunu bilmelisin ki, bütün toplum (varlık âlemi) bir konuda senin yararına bir şey yapmak için bir araya gelse ancak Allah yazmışsa sana destek verebilirler. Yine bütün toplum sana zarar vermek için bir araya gelse ancak Allah yazmışsa sana zarar verebilirler. Zira kalemler kaldırılmış, sayfalar kurumuştur.”    Tirmizi, Sıfatu’l-Kiyame,59. Hadislerle İslam..
33-    Resulullah (sav) buyurmuştur:  "Her çocuk İslâm fıtratı üzere doğar. (Yanlış eğitim sonucu) onu Yahudileştiren, Hıristiyanlaştıran, Mecusîleştiren ve doğru yoldan saptıran anne ve babalardır."   Buhari,Cenaiz,80. Müslim, Kader,22-24.
 34-    Resulullah (sav) buyurmuştur:  "Çocuklarınıza saygılı davranın, onlarla alay etmeyin, onlara hakaret etmeyin, aptal ve cahil gibi lakaplarla onları çağırmayın."    Hadis-i Terbiyetî, c.1, s.117; el-Kâfi, c.6, s.47.
 35-    Resulullah (sav) buyurmuştur:  "Çocuğuna Kur'an öğreten kimse kıyamet günü çağırılarak elbiseler giydirilir; öyle ki o elbisenin nuru, bütün cennet ehlinin yüzünü aydınlatır."    Bihar'ul-Envar, c.7, s.304.
 36-    Resulullah (sav) buyurmuştur:  "Allah katına ulaşması engellenmeyen dört dua vardır. Onlardan biri, anne babanın evlâdı hakkındaki duasıdır..."   Bihar'ul-Envar, c.7, s.304.
37-     Peygamber (sav) buyurmuştur: “Hayâ imandan bir şubedir.”    Buhari, İman,16.
38-    Peygamber (sav) buyurmuştur:  “Utanmazsan istediğini yap sözü insanların ilk peygamberlerden beri duyduğu sözlerdendir.”   Buhari, Edep, 78.
39-    Peygamber (sav) buyurmuştur:  “Kişi arkadaşının dini ve ahlakı üzeredir. Öyle ise sizden biriniz kiminle arkadaşlık kurduğuna iyi baksın.”   Tirmizi, Zühd, 45. Ebu Davut, Edep,16.
40-    Peygamber (sav) buyurmuştur:  "Gençliğin tehlikelerinden sakınınız."   Kenzü'l-Ummâl, 2: 258.
41-    Peygamber (sav) buyurmuştur: “Huşu duyan gençler, (namaz kılarak) rükû eden yaşlılar, emzikli bebekler ve otlayan hayvanlar olmasaydı mutlaka başınıza azap yağardı.” Ebu Ya’la, Müsned, XI,287.                              
42-    Peygamber (sav) buyurmuştur: “İnsanlar içinde Yüce Allah’ın en sevdiği kimse, kötülükleri terk edip, iyiliklere yönelen gençtir.”  Ebu Davut, Salât,26.
                                                                                                                                           

                                                                                                   Derleyen:  Kemalettin AKSOY
                                                                                                                   Emekli İl Müftüsü

Yorumlar (0)
banner49
Günün Anketi Tümü
Rize Şehir Hastanesinin deniz dolgusu üzerinde yapılmasını uygun buluyor musunuz?
Rize Şehir Hastanesinin deniz dolgusu üzerinde yapılmasını uygun buluyor musunuz?
27°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 31 66
2. Trabzonspor 31 62
3. Sivasspor 32 57
4. Beşiktaş 31 53
5. Galatasaray 32 52
6. Alanyaspor 32 51
7. Fenerbahçe 32 50
8. Gaziantep FK 31 41
9. Antalyaspor 32 41
10. Göztepe 32 39
11. Kasımpaşa 31 36
12. Gençlerbirliği 32 36
13. Malatyaspor 31 32
14. Denizlispor 31 32
15. Çaykur Rizespor 31 32
16. Kayserispor 31 31
17. Konyaspor 31 30
18. Ankaragücü 32 29
Takımlar O P
1. Hatayspor 33 63
2. Erzurum BB 33 59
3. Adana Demirspor 33 58
4. Akhisar Bld.Spor 33 57
5. Bursaspor 33 56
6. Fatih Karagümrük 33 53
7. Altay 33 51
8. Keçiörengücü 33 47
9. Ümraniye 33 44
10. Giresunspor 33 44
11. Menemen Belediyespor 33 43
12. İstanbulspor 33 40
13. Balıkesirspor 33 38
14. Altınordu 33 36
15. Boluspor 33 30
16. Osmanlıspor 33 27
17. Adanaspor 33 21
18. Eskişehirspor 33 12
Takımlar O P
1. Liverpool 35 93
2. Man City 35 72
3. Chelsea 35 60
4. Leicester City 35 59
5. M. United 34 58
6. Wolverhampton 35 55
7. Sheffield United 35 54
8. Tottenham 35 52
9. Arsenal 35 50
10. Burnley 35 50
11. Everton 35 45
12. Southampton 34 44
13. Newcastle 35 43
14. Crystal Palace 35 42
15. Brighton 35 36
16. West Ham 35 34
17. Watford 35 34
18. Bournemouth 35 31
19. Aston Villa 35 30
20. Norwich City 35 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 35 80
2. Barcelona 36 79
3. Atletico Madrid 36 66
4. Sevilla 36 66
5. Villarreal 35 57
6. Getafe 35 53
7. Athletic Bilbao 36 51
8. Real Sociedad 35 51
9. Valencia 36 50
10. Granada 35 50
11. Osasuna 36 48
12. Levante 36 43
13. Real Betis 36 41
14. Real Valladolid 36 39
15. Eibar 36 39
16. Celta de Vigo 36 36
17. Deportivo Alaves 35 35
18. Leganés 36 32
19. Mallorca 36 32
20. Espanyol 36 24
Namaz Vakti 13 Temmuz 2020
İmsak 02:56
Güneş 04:50
Öğle 12:29
İkindi 16:27
Akşam 19:57
Yatsı 21:43