BİYOKİMYASALLAR VE GAZ MADDELERİ İÇEREN KİMYASALLAR, MEDİKAL MALZEMELER İLE LABORATUVAR MALZEMELERİ ALIMI

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri içeren kimyasallar, Medikal Malzemeler ile Laboratuvar malzemeleri alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/564522

1-İdarenin

a) Adı

:

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

b) Adresi

:

Paşakuyu Mah. Atatürk Cad. Sağlık Kompleksi Merkezi A Blok Kat:3 53100 RİZE MERKEZ/RİZE

c) Telefon ve faks numarası

:

4642148821 - 4642147781

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri içeren kimyasallar, Medikal Malzemeler ile Laboratuvar malzemeleri alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

103 kalem
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

RİZE AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ TIBBİ SARF DEPOSU

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Malzemelerin teslim süresi sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren 10 (on) takvim günüdür. Malzemelerin tamamı ise sözleşme imzalandıktan sonra 180 gün içerisinde kısım kısım teslim edilecektir

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasını takiben işe başlanacaktır

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

03.07.2023 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

RİZE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ TOPLANTI SALONU (Paşakuyu Mah. Zübeyde Hanım Cad. Rize Sağlık Kompleksi Merkezi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi İhale Toplantı Odası A Blok Kat:3 Merkez / RİZE

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

İSTEKLİLER VE TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLER SAĞLIK BAKANLIĞI ULUSAL BİLGİ BANKASINA /ÜRÜN TAKİP SİSTEMİNE KAYITLI VE ONAYLI OLMALIDIR.BU DURUMU TEVSİK EDEN BELGELER İLE ŞAYET ÜTS/UBB KAYDI OLMAYAN ÜRÜN VARSA KAPSAM DIŞI OLDUĞUNU GÖSTEREN BELGELER TEKLİF EKİNDE SUNULACAKTIR

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Resmi veya özel sağlık kurumlarına yapılan her türlü tıbbi sarf malzeme temini kabul edilir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01839776